Årsmötesprotokoll 2016

Årsmöte 2016-03- 07

Protokoll

IBBY Sveriges ordförande Ulla Hjorton hälsade alla välkomna
§1 Ordförande för årsmötet
Birgitta Alm valdes till ordförande och öppnade mötet.

§2 Sekreterare för årsmötet
Wiviann Wilhelmsson valdes till sekreterare.

§3 Justerare för årsmötet
Annika Holm och Ulla Forsén valdes till justerare.

§4 Upprättande av röstlängd
En närvarolista bifogas protokollet.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Ulla Hjorton redogjorde för verksamhetsberättelsen och tog bland annat upp:

Projektet Silent Books har satts igång. Det är en svensk variant av det projekt som startades i Italien 2012. IBBY Sverige har sökt och fått pengar från Kulturrådet, stiftelserna Solkatten och Helge Ax:on Johnson, samt från Svensk biblioteksförening.

Sverige deltog med två illustratörer på BiB illustratörsbiennalen iBratislava 2015; Karin Persson med Orden var är ni (Urax 2015) och Karin Cyrén med Strandstaden (Alfabeta 2014).

Nomineringar har gjorts till ALMA-priset, Hans Christian Andersen-medaljen och Asahi-priset.
Samarbetet med Opsis Barnkultur.

§6 Ekonomisk berättelse
Pia Cronholm föredrog den ekonomiska berättelsen.

§7 Revisionsberättelse
Marlene von Dahn läste upp revisionsberättelsen och framhöll att kassörens arbete var väl utfört och att revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet.

§8 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9 Val av styrelseledamöter och ordförande
Valberedningens förslag:

Omval på två år till styrelsen:
Erik Titusson
Mats Wänblad

Nyval på två år:
Charlotte Goobar
Agneta Månsson

Ulla Hjorton fullgör ännu ett år som ordförande. Cay Corneliuson, Gertrud Widerberg, Ingrid Källström och Helena Bergendahl fullgör ännu ett år som ledamöter i styrelsen.
Pia Cronholm och Cecilia Östlund avgår ur styrelsen
De två nya presenterade sig.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§10 Val av revisor och revisorssuppleant
Marlene von Dahn omvaldes som revisor och Lena Lundgren omvaldes som revisorssuppleant.

§11 Beslut om årsavgift
Årsmötet beslutade att behålla oförändrade avgifter enligt styrelsens förslag: 200 kr för enskilda medlemmar och 400 kr för
institutioner/organisationer.

§12 Val av valberedning
Margareta Ullström, Karlstad och Birgitta Alm, Stockholm omvaldes och Pia Cronholm, Stockholm nyvaldes till valberedningen. Birgitta Alm är sammankallande.

§13 Verksamhetsplan för 2016
Ulla Hjorton föredrog verksamhetsplanen för 2016. Silent Books är det stora projektet som ska genomföras under året. Det är kongress för IBBY International på Nya Zeeland och ett par styrelseledamöter kommer att åka. Peter Pan-priset som ges till Sabelles röda klänning av Marina Michhelidou-Kadi och Daniela Stamatiadi delas på Bok&Bibliotek i september och i samband med det arrangeras seminarier.

§14 Övriga frågor

Lena Lundgren påpekade att det i stadgarna finns en formulering om barnkonventionen som bör ändras till ”enligt barnkonventionen”.
Marianne von Baumgarten tog upp nödvändigheten av flera prenumeranter för tidskriften Opsis, där IBBY Sverige medverkar regelbundet.

§15 Mötets avslutande

Avgående ledamöter avtackades och mötet avslutades.

Ordförande: Birgitta Alm

Sekreterare: Wiviann Wilhelmsson

Justerare: Annika Holm

Justerare:  Ulla Forsén