Årsmötesprotokoll 2013

IBBY Sverige
Årsmöte 2013-03-06
Protokoll
IBBY Sveriges ordförande Ulla Forsén öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§1 Susanna Ekström valdes till ordförande för mötet.

§2 Wiviann Wilhelmsson valdes till sekreterare för mötet.

§3 Annika Holm och Cecilia Östlund valdes till justerare.

§4 Upprättande av röstlängd: en närvarolista bifogas protokollet.

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ulla Forsén tog upp vissa punkter i verksamhetsberättelsen, bl a:
Av ekonomiska skäl kunde IBBY-bladet bara komma ut med ett nummer. IBBY Sverige fick avslag på sin ansökan om tidskriftsstöd från Statens Kulturråd. Hemsidan har utvecklats med stöd från stiftelsen Solkatten.
En höjdpunkt under året var prisutdelningen av Peter Pan-priset på Bok & Bibliotek i Göteborg. Priset tilldelades boken Ensam hemma av Ho Baek Lee från Sydkorea, som tackat ja till inbjudan att komma till Sverige.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§6 Ekonomisk berättelse.
Pia Cronholm redogjorde för den ekonomiska berättelsen. IBBY Sveriges statsbidrag var 115.000 kr vilket är en kraftig sänkning mot tidigare år. Den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet.
§7 Revisionsberättelse.
Lena Widerberg redogjorde för denna och framhöll att kassörens arbete är väl utfört och utan anmärkning. Revisionsberättelsen godkändes.
§8 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten under det gångna året.

§9 Val av ordförande och styrelseledamöter. Valberedningens förslag godtogs enligt följande:
Ordförande: Birgitta Alm för en period på två år.
Omval för två år:
Ulla Forsén, Göteborg
Gertrud Widerberg, Göteborg
Ingrid Källström, Stockholm
Följande ledamöter fullgör ännu ett år i styrelsen:
Pia Cronholm, Stockholm
Erik Titusson, Stockhom
Nyval:
Helena Bergendahl, Göteborg
Veronica von Schenck, Stockholm
Karin Mossed, Mats Kempe och Andrea Räder är avgående ledamöter. Styrelsen kan vid behov adjungera ytterligare en ledamot.

§10 Val av revisor och revisorssuppleant.
Lena Widerberg omvaldes som revisor och Lena Lundgren omvaldes som revisorssuppleant.

§11 Beslut om årsavgift.
Årsmötet beslutade att bibehålla oförändrade avgifter enligt styrelsens förslag; 200 kr för enskilda medlemmar, 400 kr för institutioner/organisationer och 500 kr för medlemmar i utlandet.

§12 Val av valberedning och sammankallande i valberedning.
Eva Fred (sammankallande), Mårten Sandén omvaldes och Nino Dawod, Uppsala nyvaldes till valberedningen.

§13 Förslag till stadgeändring:
Ulla Forsén redogjorde för förslaget till stadgeändring. Se bilaga.
Stadgeändringarna kommer att tas upp och beslutas om vid nästa årsmöte, enligt stadgarna.

§14 Verksamhetsplan för 2013.
Att värva flera medlemmar är en av IBBYs största utmaningar och alla medlemmar som vill ska ges möjlighet att vara aktiva. Blogg på hemsidan och ett digitalt nyhetsbrev är medel för detta. Ett samarbete med OPSIS Barnkultur inleds där IBBY Sverige svarar för artiklar om barnlitteratur från länder/kulturer som sällan eller aldrig översätts.
Alla medlemmar får en av årets Peter Pan-prisböcker.
Några styrelseledamöter erbjuder sig att föreläsa/hålla studiedagar om världens barnlitteratur.

§15 Övriga frågor.

§16 Mötet avslutades.

antecknat av: Wiviann Wilhelmsson
ordförande: Susanna Ekström
justerare: Annika Holm
justerare: Cecilia Östlund