Årsmötesprotokoll 2014

IBBY Sverige
Årsmöte 2014-03-04

Protokoll
IBBY Sveriges ordförande Birgitta Alm öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§1    Ordförande för årsmötet.
Helena Vermcrantz valdes till ordförande.

§2    Sekreterare för årsmötet.
Wiviann Wilhelmsson valdes till sekreterare.

§3    Justerare för årsmötet.
Lena Lundgren och Carina Fast valdes till justerare.

§4    Upprättande av röstlängd.
En närvarolista bifogas protokollet.

§5    Styrelsens verksamhetsberättelse.
Birgitta Alm redogjorde för verksamhetsberättelsen och betonade att för IBBY Sveriges arbete är kärnfrågan att introducera andra länders barnlitteratur i Sverige och Sveriges barnlitteratur i andra länder, att ”bygga broar mellan människor och länder”. Viktigt för detta arbete är bl a att dela ut Peter Pan-priset, det enda som går till en översatt bok, och att nominera till olika priser. IBBY Sverige kan inte längre ge ut en tidskrift av ekonomiska skäl. Styrelsen har skapat nya informationskanaler, ett nyhetsbrev och utvecklat hemsidan. Årets Peter Pan-bok har skickats till medlemmarna och IBBY bidrar med artiklar i Opsis Barnkultur.

§6    Ekonomisk berättelse.
Pia Cronholm redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Om inkomster: IBBY Sveriges statsbidrag var 115.000 kr. Antalet institutionella medlemmar har minskat, förmodligen på grund av att IBBY-bladet inte längre är en medlemsförmån. Antalet enskilda medlemmar är i stort sett detsamma. Om utgifter: Avgiften till IBBY International är stor, IBBY Sverige har stött IBBY Kambodja 2013 och föreningen var representerad på barnboksmässan i Bologna då Sverige var fokusland.

§7    Revisionsberättelse.
Lena Widerberg redogjorde för denna och framhöll att kassörens arbete är väl utfört och rekommenderade ansvarsfrihet.

§8    Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9    Val av styrelseledamöter och ordförande.
Valberedningens förslag:
Omval på 2 år av Birgitta Alm som ordförande.
Omval på 2 år av Gertrud Widerberg, Ingrid Källström, Helena Bergendal, Pia Cronholm och Erik Titusson som ledamöter i styrelsen.
Nyval på 2 år av Anna Toss, Nina Suatan och Mats Wänblad.
Veronica von Schenck och Ulla Forsén avgår ur styrelsen.
De tre nya presenterade sig.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§10    Val av revisor och revisorssuppleant.
Lena Widerberg omvaldes som revisor och Lena Lundgren omvaldes som revisorssuppleant.

§11    Beslut om årsavgift.
Årsmötet beslutade att behålla oförändrade avgifter enligt styrelsens förslag; 200 kr för enskilda medlemmar, 400 kr för institutioner/organisationer och 500 kr för medlemmar i utlandet.

§12    Val av valberedning och sammankallande i valberedning.
Nino Dawod och Mårten Sandén omvaldes och Margareta Ullström, Karlstad nyvaldes till valberedningen. Nino Dawod är sammankallande.

§13    Förslag till stadgeändring.
Enligt stadgarna ska beslut om stadgeändring fattas på två på varandra följande möten. På årsmötet 2013 fattades ett första beslut om ändring av stadgarna enligt styrelsen förslag. Ulla Forsén redogjorde för förslaget som främst behandlar ändamålsparagrafen som styrelsen anser bör moderniseras.
Årsmötet diskuterade ändringen av stadgarna. Helena Vermcrantz ansåg att det är olyckligt att formuleringen: ”att verka för kvalificerad och opartisk bedömning” försvinner. Lena Lundgren föreslog att det istället skrivs in i verksamhetsplanen att IBBYs arbete ska präglas av kvalité och opartiskhet. Lena Lundgren påpekade att formuleringen ”i Barnkonventionens anda” bör ändras till ”enligt Barnkonventionen” men att detta kan ske nästa gång stadgarna ska ändras.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av IBBY Sveriges stadgar.

§14    Verksamhetsplan för 2014
Birgitta Alm redogjorde för verksamhetsplanen för 2014, där bl a medlemsvärvning, hemsida och nyhetsbrev och samarbeten med andra som arbetar för barnlitteraturen ingår.
Deltagarna i årsmötet diskuterade IBBY Sveriges arbete. Det konstaterades att det är ett imponerande arbete som utförs. Ett förslag för att värva medlemmar framfördes: att det i anslutning till IBBYs logga i Opsis Barnkultur finns en uppmaning till medlemskap och uppgift om postgironummer.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen.

§15    Övriga frågor
Informationsmaterial om IBBY Sverige presenterades.

§16    Mötets avslutande
De två avgående styrelseledamöterna avtackades och årsmötet avslutades.

antecknat av: Wiviann Wilhelmsson
ordförande: Helena Vermcrantz
justerare: Carina Fast
justerare: Lena Lundgren