Årsmötesprotokoll och årsmöteshandlingar 2019

Hämta verksamhetsberättelsen här

Hämta verksamhetsplanen här

IBBY Sverige Årsmöte 2019-03-04

Plats: Lilla Piratförlaget, Kaptensgatan 6, Stockholm

Protokoll

IBBY Sveriges ordförande Margaretha Ullström öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§1 Val av mötesordförande
Lena Lundgren valdes till ordförande för mötet.
§2 Val av mötessekreterare
Pia Cronholm valdes till sekreterare för mötet.
§3 Val av två justerare
Ingrid Källström och Mats Wänblad valdes till justerare.
§4 Upprättande av röstlängd
En närvarolista bifogas protokollet.
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
Synpunker och frågor från deltagarna på mötet angående verksamhetsberättelsen: Angående stadgeändring ska det stå ”barnets rättigheter”, i stället för ”barns rättigheter”. Den nya versionen av stadgarna som antogs på årsmötet 2018 ska läggas ut på IBBYs webbsida. Även årsmötesprotokoll bör finnas på webbsidan. Angående ansvarsfördelningen i styrelsen bör det framgå att ordförande och kassör var för sig har rätt att teckna föreningen. Biblioteksdagarna hölls på Folkets hus, inte på Norra Latin. Margaretha Ullström gjorde ett tillägg till verksamhetsberättelsen: IBBY Sverige har nominerat Ulla Rhedin till HC Andersen-juryn. Och kunde också meddela att hon blivit invald! Verksamhetsplanen godkändes. Styrelsen fick i uppdrag att göra relevanta ändringar och andra åtgärder. Lena Lundgren avslutade genomgången med att tacka styrelsen för ett fantastiskt arbete, att så mycket uträttats. §6 Ekonomisk berättelse Agneta Månsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Hon förklarade att Peter Pan-priset blev dyrare än vanligt beroende på att både författare och illustratör inbjöds att delta i Bokmässan. Ett problem är att portot för utskick av Peter Pan-prisboken har höjts kraftigt. Kassören efterlyste förslag till att förbilliga distributionen av böckerna till medlemmarna. Förslag från Lena Lundgren att redovisa projektbidrag separat för att undvika underskott/överskott i redovisningen beroende på att bidraget inkommit och använts olika år. Den ekonomiska berättelsen godkändes av årsmötet. 2(4)
§7 Revisionsberättelse
Eftersom revisorn, Marlene von Dahn, inte kunde närvara, läste Lena Lundgren, revisorssuppleant, upp revisionsberättelsen. Där framhölls att kassörens arbete var utfört på ett utmärkt sätt och att ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrktes. Revisionsberättelsen godkändes.
§8 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under det gångna året.
§9 Val av styrelseledamöter och ordförande
Valberedningens förslag: Nyval på två år: Anna Bogaeus, Alfabeta, Stockholm Jenny Edvardsson, lärare, Kristianstad Susanne Sandström, bibliotekarie, Angered Klara Svae, kulturproducent, Stockholm Omval på två år: Helena Bergendahl Margaretha Ullström fullgör ännu ett år som ordförande. Charlotte Goobar, Agneta Månsson och Mats Wänblad fullgör ännu ett år som ledamöter i styrelsen. Cay Corneliuson, Jenny Franke, Ulla Hjorton och Ann-Marie Körling avgår ur styrelsen. De nya presenterade sig. Anna Bogaeus och Klara Svae muntligen, de två andra, som inte kunde närvara, skriftligen. Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§10 Val av revisor och revisorssuppleant
Nyval av Aime Laur som revisor. Lena Lundgren omvaldes som revisorssuppleant.
§11 Beslut om årsavgift
Årsmötet beslutade att behålla oförändrade avgifter enligt styrelsens förslag: 200 kr för enskilda medlemmar och 400 kr för institutioner/organisationer. Tilläggsyrkande från styrelsen: Att även erbjuda familjemedlemskap som skulle kosta 300 kr och innebära att familjen får endast en Peter Pan-prisbok. Beslutades att styrelsen utreder frågan.
§12 Val av valberedning och valberedningens sammankallande Ingrid Källström, Mats Berggren och Erik Titusson omvaldes med Ingrid Källström som sammankallande. 3(4)
§13 Verksamhetsplan för 2019
Margaretha Ullström framhöll tre punkter i verksamhetsplanen: Medlemmarma – föreningens ryggrad: IBBY Sverige behöver få fler medlemmar något som styrelsen kommer att aktivt arbeta för. Ett förslag från mötet var att det skulle gå att betala medlemsavgiften via autogiro. Styrelsen kommer att utreda frågan. Silent Books: Projektet är visserligen slutfört, men Silent Books som idé finns kvar och styrelsen söker nya vägar att fortsätta sprida kunskap om hur textlösa böcker kan användas av olika grupper och i olika sammanhang. IBBY Region Europa-möte i Bologna 2019: Temat för mötet är Languages in Europe. IBBY Sverige kommer bl a genom en affisch att informera om Sveriges officiella minoritetsspråk. Styrelsen har även för avsikt att utveckla sitt arbete kring dessa språk och ge dem uppmärksamhet. Mats Berggren tog med anledning av punkten om IBBY Nordic upp falska rykten om censur av barnlitteratur i Sverige som han hört på en nordisk konferens. Styrelsen kommer att ta upp detta på IBBY Nordics möte i samband med Bokprovningen i mars. Verksamhetsplanen godkändes.
§14 Övriga frågor
Britt-Marie Ingdén-Ringselle tog upp det aktuella sparprogrammet för biblioteken i Stockholm som allvarligt hotar verksamheten för bla Internationella biblioteket. Olika utgångspunkter för hur IBBY ska reagera på nedskärningar på biblioteken diskuterades. Cay Corneliuson menade att eftersom IB är en av IBBYs samarbetspartners är det naturligt att i första hand protestera mot de hotade nedskärningarna där. Styrelsen fick i uppdrag att starkt reagera på det sparprogram som gäller Internationella biblioteket men även protestera mot nedskärningar på biblioteken i hela landet. §15 Mötet föklarades avslutat.

Därefter följde mingel, avtackning och tillkännagivanden: Erik Titusson som erbjudit Lilla Piratförlagets lokaler för årsmötet berättade om förlagets verksamhet. Ulla Hjorton och Cay Corneliuson avtackades för arbetet i styrelsen. Margaretha Ullström berättade om Honour List. Därefter delades diplom ut till upphovspersonerna till de böcker som nominerats till Honour List 2018. På plats fanns Ulf Starks änka Janina Orlov och hans dotter och son samt Jörgen Mellgren och översättaren Ylva Mellerud. 4(4) Ulf Stark var nominerad av IBBY Sverige till HC Andersen-priset 2018. Han fanns med på juryns shortlist. Ett diplom överlämnades även gällande denna nominering. Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef för Läsfrämjarinstitutet i Södertälje , mottog årets Gulliverpris och berättade om organisationens verksamhet. Som avslutning tillkännagavs årets Peter Pan- pris som ges till Doften av ett hem av BonnieSue Hitchcock och de två Silverstjärnorna som går till Är du min bror av Liu Hsu-Kung och Paveen och buffertjejen av Siobhan Dowd. Vid pennan: Ordförande: Pia Cronholm Lena Lundgren Justerare: Justerare: Ingrid Källström Mats Wänblad