Verksamhetsberättelse 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
1 januari -31 december 2012

1. Årsmöte
Ordinarie årsmöte ägde rum 14 mars på Internationella biblioteket, Stockholm. Före årsmötesförhandlingarna gav Cecilia Östlund glimtar ur Svenska barnboksinstitutets årliga bokprovning. Efter förhandlingarna delades 2012 års Gulliverpris ut till Nina Suatan och Helena Eriksson Berhan, grundarna av Bokspindeln. Därefter följde ett inslag där läsambassadören Johan Unenge förmedlade tankar om ambassadörsskapet och om barn och läsning.
2. Val
Omval: (2år)
Ulla Forsén, ordförande
Birgitta Alm
Pia Cronholm
Andrea Räder
Nyval: (2år)
Erik Titusson
Följande ledamöter fullgör ännu ett år i styrelsen:
Mats Kempe
Ingrid Källström
Karin Mossed
Gertrud Widerberg
Följande ledamot avgick från styrelsen:
Gallie Eng
Revisorer
Lena Widerberg – omval
Lena Lundgren, revisorssuppleant – omval
Till ledamöter i valberedningen valdes
Eva Fred (sammankallande), Wiviann Wilhelmsson samt Mårten Sandén.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Ulla Forsén ordförande
Birgitta Alm vice ordförande
Gertrud Widerberg sekreterare
Pia Cronholm kassör
Mats Kempe rapportör European Newsletter, Bookbird
3. Medlemsavgift
Årsavgiften för 2012 var 200 kronor för enskilda medlemmar och 400 kronor för institutioner/organisationer.
4. Styrelsemöten
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2012: 23 januari, 14 mars, 13-14 maj,
16 augusti, 24 oktober, 3 december.
5. Förändringar i styrelsen
Av personliga skäl valde Mats Kempe att lämna styrelsen vid halvårsskiftet.
Mårten Sandén adjungerades då till styrelsen. Rapportörskapet till European Newsletter samt Bookbird övergick till Erik Titusson.
6. Medlemmar
31 december var antalet individuella medlemmar 121 och antalet institutionella medlemmar 52.
7. IBBY Sveriges adress och webbplats
Adress: IBBY Sverige, c/o Svenska barnboksinstitutet,
Odengatan 61, 113 22 Stockholm.
Webbadress: www.ibby.se
8. IBBY
Årsavgiften till IBBY uppgick för år 2012 till 43 901 kr.
VERKSAMHET
9. Fadderskap IBBY Kambodja
IBBY Sverige är fadder för den nationella IBBY-sektionen i Kambodja. Fadderskapet har inneburit visst ekonomiskt bistånd för medlemsavgiften till IBBY International, epostkontakter med styrelsen samt fortsatta uppmuntrande tillrop.
10. Gulliverpriset
Gulliver-kommittén sammanträdde 24 januari och beslutade tilldela 2012 års Gulliverpris till
Nina Suatan och Helena Eriksson Berhan.
Motivering:
Helena Eriksson Berhan och Nina Suatan, har alltsedan de startade Bokspindeln november 2003 arbetat för att skapa en bokhandel, där litteratur och media varken har språkliga eller geografiska gränser. Med en aldrig sinande entusiasm och en imponerande arbetskapacitet har de utvecklat bokhandeln till en självklar mötesplats och resurs för alla som är intresserade av barnlitteratur från olika delar av världen. Deras stora kunnighet och utåtriktade arbetssätt har gjort Bokspindeln till en viktig stöttepelare för alla de organisationer och enskilda, som tror att barnlitteraturen ”kan bygga broar mellan människor och länder”.
Priset överlämnades vid IBBY Sveriges årsmöte.
11. IBBY-bladet och webbplatsen
IBBY Sveriges medlemsblad, IBBY-bladet, utkom med 1 nummer. Sven Hallonsten var redaktör med Annika Holm som redaktionsråd. Formgivare Eva Alge. Styrelsen fattade beslutet att detta var det sista numret av medlemsbladet då ekonomin inte längre tillät fortsatt tryckt medlemsblad.
IBBY Sverige fick NEJ på ansökan om tidskriftsstöd från Statens kulturråd.
I januari lanserades IBBY Sveriges nya webbplats. Detta tack vare stöd 2011 från Stiftelsen Solkatten. Redaktör för webbplatsen har Karin Mossed varit.
12. Peter Pan-priset
Peter Pan-priset som instiftades år 2000, är IBBY Sveriges och Bok & Biblioteks pris till en översatt barn- och ungdomsbok som har särskilda litterära kvalitéer och uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

  • den visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap
  • den kommer från ett land, språk eller en kultur som är mindre vanligt förekommande i Sverige
  • den har ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder eller kulturer

Priset består av ett diplom, från och med 2011 skapat av Piet Grobler, samt en inbjudan till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg där ett seminarium anordnas för att presentera prisvinnaren och den vinnande boken.
Peter Pan-priset är det enda svenska barnbokspris som går till en översatt bok.
Två eller flera så kallade Silverstjärnor delas också ut.
2012 års Peter Pan-pris tilldelades boken Ensam hemma av Ho Baek Lee från Sydkorea.
Motivering:
Bilderboken Ensam hemma uppfyller samtliga kriterier för Peter Pan-priset. Visserligen är huvudpersonen ett förmänskligat djur, en liten kanin, men boken ger på ett stillsamt och underfundigt sätt en tydlig bild av en kultur, mycket annorlunda vår egen: (”Vad kan en liten kanin göra med ett par ätpinnar”?)
Samtidigt blir den lilla kaninens funderingar och resonemang, hans – eller hennes – en spegling av den nyfikenhet, företagsamhet, upptäckariver, livsglädje som alla – små som stora – skulle kunna utveckla om de fick vara sig själva utan övervakande ögon.
Boken utgavs i Sverige av Berghs förlag.
Ho Baek Lee tackade ja till inbjudan att komma till Sverige och i samband med prisutdelningen på Bok- och biblioteksmässan samtalade Ho Baek Lee och Mats Kempe på Ung scen om boken.
Ho Baek Lee och Mats Kempe framträdde också på Biblioteksscenen. Under Göteborgsvistelsen talade och tecknade Ho Baek Lee tillsammans med barn på barnbokhandeln Bokskåpet.
Peter Pans Silverstjärnor:
Ruta Septeys: ”Strimmor av hopp”. B Wahlströms förlag. (Diplom överlämnades till författaren på Internationella scenen).
Choi Sukhee: ”Jordbarn, himmelsbarn.” Bokförlaget Trasten. (Diplom överlämnades på Biblioteksscenen).
13. Nomineringar från IBBY Sverige
ALMA-priset
Veronique Tadjo, Elfenbenskusten, Lennart Hellsing, Sverige
Läsfrämjande organisation: PRAESA (Sydafrika).
Outstanding books for young people with disabilities
IBBY Sverige vände sig till det nationella nätverket för Äppelhyllor genom Eva Fred för att få hjälp att nominera ”det bästa” i respektive kategori. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek, Jenny Nilsson, TPB samt Eva Fred åtog sig uppdraget och valde nedanstående titlar, vilka styrelsen nominerade.
”Små och stora djur” av Peter Roslund(Landskrona Vision 2009)
”Pelles planetfärd” av Jan Lööf (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011)
”Maja på badhuset” av Camilla Larsson (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2011)
”God natt Alfons Åberg” av Gunilla Bergström (TPB 2010)
”Pinos bondgård” av Kenneth Andersson/Agneta Norelid/Agneta Pils (Pinolek 2010)
”Vad har du bakom ryggen” av Lena Sjöberg (Raben & Sjögren 2012)
”Skills” av Annika Rehn/Göran Billeson (Hatten förlag 2012)
”Modigt med Vilma och Loppan” av Anneli Khayatii (Olika förlag 2011).
Ovanstående böcker är skickade till dokumentationscentret i Oslo.
H.C. Andersen Awards
Styrelsen har beslutat att nominera bilderboksskaparen Eva Lindström. Arbetet med en dossier för Eva Lindström har påbörjats.(Klar först våren 2013)
Silent books
Italienska IBBY-sektionen vädjade om textlösa bilderböcker till flyktingbarn på ön Lampedusa. Sektionen kommer också att sammanställa en bibliografi över ordlösa böcker från världens alla delar.
IBBY Sverige har bidragit med
”God natt” av Siri Ahmed Backström (Nilleditions 2012)
”Kaninbad” av Lena Andersson (Rabén&Sjögren 2006)
”På djupet” av Jenny Karlsson (Kabusa 2008)
14. Övriga aktiviteter i Sverige
Nätverket Den hemliga trädgården, i vilket IBBY Sverige ingår, arrangerade i februari utställning och seminarier om afrikansk barnlitteratur tillsammans med butiken Just Africa.
Ulla Forsén och Gertrud Widerberg informerade pedagoger/bibliotekarier om IBBY samt om världens barnlitteratur på Världsbokdagen 23 april i Göteborg.
Peter Pans silverstjärnetitlar köptes in och alla medlemmar fick en av dessa titlar.
Erbjudande om föreläsningar/studiedagar för pedagoger/bibliotekarier skickades ut till landets bibliotekskonsulenter vid halvårsskiftet.
Birgitta Alm och Ulla Forsén genomförde en halv studiedag för skolbibliotekarier 16 oktober i Göteborg. Tema: Världens barnlitteratur samt hur man finner den.
15. Övrig internationell verksamhet samt internationella kontakter (utöver de som krävs av styrelsen för nomineringar och arbetet med dessa, kunskapsinhämtande, det kontinuerliga nätverksarbetet)
Pia Cronholm, Ingrid Källström samt Erik Titusson var IBBY Sveriges representanter på IBBY- kongressen i London i augusti. Temat: Crossing Boundaries. IBBY Danmark bjöd in till Nordiskt möte i samband med kongressen.
Förläggare Dag Hernried, Alfabeta, är ledamot i IBBY Foundation Board.
Jan Hansson, chef för Svenska barnboksinstitutet, var ledamot i juryn för HC Andersen Awards.
Pia Cronholm och Ingrid Källström gästade Sydkorea där de på uppdrag av ”The National Library for Children and Young Adults” föreläste om svenska barnbibliotek på ett symposium för koreanska barnbibliotekarier. I Seoul hade de möte med Ho Baek Lee (Peter Panpristagaren) och Choi Sukhee (mottagare av Peter Pans Silverstjärna) bl a som en förberedelse inför Ho Baek Lees Sverigebesök i samband med överlämnandet av priset på Bok&Biblioteksmässan. Pia Cronholm och Ingrid Källström mötte också representanter för IBBY Sydkorea.
Birgitta Alm Pia Cronholm Ulla Forsén
Mats Kempe/Mårten Sandén Ingrid Källström Karin Mossed
Andréa Räder Erik Titusson Gertrud Widerberg