Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 1 januari -31 december 2013

Årsmötet
Ordinarie årsmöte ägde rum 6 mars på Internationella biblioteket, Stockholm.
I samband med detta delades 2013 års Gulliverpris ut till litteraturvetaren Kristin Hallberg, som höll ett engagerat tacktal om hur hon kom att bli ”en läsare”. Därefter följde ett inslag där författaren Jonathan Lindström presenterade några funderingar om barns läsning utifrån ett läsforskningsperspektiv.

Val på årsmötet

Omval: (2 år)
Birgitta Alm, ordförande
Ulla Forsén
Gertrud Widerberg
Ingrid Källström

Nyval: (2 år)
Helena Bergendahl
Veronica von Schenk

Följande ledamöter fullgör ännu ett år i styrelsen:
Pia Cronholm
Erik Titusson

Följande ledamöter avgick från styrelsen:
Karin Mossed, Mats Kempe och Andrea Räder

Revisorer
Lena Widerberg – omval
Lena Lundgren, revisorssuppleant – omval

Till ledamöter i valberedningen valdes
Eva Fred, omval (sammankallande), Mårten Sandén, omval, Nino Dawod, nyval

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
Birgitta Alm – ordförande
Ulla Forsén – vice ordförande
Gertrud Widerberg – sekreterare
Pia Cronholm – kassör
Erik Titusson – rapportör European Newsletter, Bookbird

Medlemsavgift
Årsavgiften för 2013 var 200 kronor för enskilda medlemmar och 400 kronor för institutioner/organisationer.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2013: 21 januari, 6 mars, 26-27 maj,
27 augusti, 11november, 9 december.

Ansvarsfördelning i styrelsen
Vid det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet gjordes följande ansvarsfördelning inom styrelsen:
Birgitta Alm: ordförande; Peter Pan-priset; Honour List; Gulliverpriset; digitala nyhetsbrevet
Ulla Forsén: vice ordförande; kontaktperson för Opsis; kontaktperson för de nordiska IBBY-sektionerna
Pia Cronholm: kassör; medlemsregistret; arkivet; digitala nyhetsbrevet; kontaktperson/rapportör rörande vissa internationella kontakter
Gertrud Widerberg: sekreterare; Outstanding Books– ansvarig
Erik Titusson: HC Andersen Awards; kontaktperson/rapportör till European Newsletter och Bookbird; ALMA-priset; digitala nyhetsbrevet
Ingrid Källström: Asahi-priset; kontaktperson/rapportör rörande vissa internationella kontakter, kontaktperson för stödet till Kambodja
Helena Bergendahl: Facebook/sociala medier; kontaktperson för illustratörer; ALMA-priset;
diplom och affischer
Veronica von Schenk: Webbplatsen

Medlemmar
31 december 2013 var antalet individuella medlemmar 108 och antalet institutionella medlemmar 17.
Medlemmar erhåller, förutom ett digitalt nyhetsbrev med information om barnlitteratur och barnlitterära händelser inom och utom Sverige och rabatterade köp i ett antal barnbokhandlar, årets Peter Pan-prisbok. Mer om förmåner finns att läsa på www.ibby.se.

IBBY Sveriges adress och webbplats
Adress: IBBY Sverige, c/o Svenska barnboksinstitutet,
Odengatan 61, 113 22 Stockholm.
Webbadress: www.ibby.se

IBBY
Årsavgiften till IBBY centralt uppgick för år 2013 till 41 509 kr.

IBBY Sveriges verksamhet 2013

Utifrån IBBYs vision om att ”bygga broar mellan människor och länder” med hjälp av barnlitteratur kan IBBY Sveriges verksamhet sägas vara inriktad på två huvudsakliga områden:. Dels vill vi öka intresset för och sprida kunskap om andra länders barnlitteratur i Sverige, dels öka intresset för och sprida kunskap om svensk barnlitteratur i andra länder. Därtill arbetar vi för att föra ut IBBYs idéer och berätta om verksamheter i olika länder. IBBYs grundläggande föreställning om att världen kan bli fredligare om barn i alla länder får uppleva litteraturens stärkande kraft är motorn i vårt eget arbete.

Följande aktiviteter genomfördes under 2013 för att sprida kunskap om andra länders barnlitteratur i Sverige och svensk barnlitteratur i andra länder och öka kunskapen och insikten om IBBYs arbete.

Val av Peter Pan-prisbok och Silverstjärneböcker
Peter Pan-priset som instiftades år 2000, är IBBY Sveriges och Bok & Biblioteks pris till en översatt barn- och ungdomsbok som har särskilda litterära kvalitéer och uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

  • den visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap
  • den kommer från ett land, språk eller en kultur som är mindre vanligt förekommande i Sverige
  • den har ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder eller kulturer

Priset består av ett diplom, från och med 2011 skapat av Piet Grobler, samt en inbjudan till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg där ett seminarium anordnas för att presentera prisvinnaren och den vinnande boken.

Peter Pan-priset är det enda svenska barnbokspris som går till en översatt bok.

2013 års Peter Pan-pris tilldelades den filippinska boken Naku, Nakuu, Nakuuu av Nanoy Rafael (text) och Sergio Bumatay III (ill). Boken utgavs av bokförlaget Trasten.

Den filippinska bilderboken Naku, nakuu, nakuuu! representerar en del av världen vi sällan möter i den svenska barnboksutgivningen. Bokens tema – att få syskon – är dock universellt. Pojken Iskos oro inför de förändringar han anar kommer att ske i familjen uttrycks genom det återkommande utropet ”Naku, nakuu, nakuuu!” (ungefär ”Oj, oj, oj!”).
Illustrationerna speglar huvudpersonens ängslan och visualiserar hans farhågor på ett fantasifullt och detaljrikt sätt. Genom en skiftande färgskala följer de Iskos sinnesstämning från ängslan till den trygga slutbilden: Här har han tagit av sig den mask han burit genom hela boken, och tycks ha vuxit in i sin roll som blivande storebror.

Nanoy Rafael tackade ja till inbjudan att komma till Bok & Bibliotek, där han samtalade med Mats Kempe i ett seminarium. Han gjorde även stor lycka i olika framträdanden på Biblioteks & Berättarscenen, Barnens torg och på barnbokshandeln Bokskåpet.

Förutom Peter Pan-priset delade vi efter samma kriterier ut Silverstjärnor till två böcker:
Om det var krig i Norden av Janne Teller, utgiven av Lilla Piratförlaget och Djangon av Levi Pinfold, utgiven av Karneval. Representanter för förlagen fick diplomen under mässdagarna i Göteborg.

Peter Pan-boken som medlemsförmån
Som ersättning för vårt IBBY-blad har vi skapat nya informationskanaler samt skickar ut årets Peter Pan-bok till våra medlemmar.

Webbplatsen
På vår webbplats publicerade vi var fjortonde dag olika blogginlägg. Vi vill i dessa lyfta fram händelser och information från barnboksvärlden, som vi anser relevanta för vårt opinionsbildande arbete.

Digitalt nyhetsbrev
I mars 2013 inledde vi arbetet med vårt digitala medlemsbrev, som utkom med sex nummer under året. Vi har samma ambition med nyhetsmaterialet som på vår webbplats, men kan här i korta notiser berätta om fler aktiviteter och skeenden. Vi ger länkar till mer ingående information om dessa, liksom till nyheter på vår webbplats.

Samarbete med Opsis Barnkultur
IBBYs bidrag till vårt uppslag i Opsis barnkultur bestod under 2013 av en artikel om barnlitteratur i Sydkorea av Mats Kempe, en om barnlitteratur på Filippinerna av Lakambini Sitoy, en artikel om Lampedusa och projektet Silent Books av Ulla Forsén samt en beskrivning av ett bokprojekt i Georgien av Helena Bergendahl.

Honour List
Arbetet med de svenska bidragen till den katalog med presentationer av framstående, nyutgiven barn- och ungdomslitteratur från IBBYs medlemsländer, som ges ut vartannat år inleddes. Liksom vid förra nomineringsförfarandet hade vi ovärderlig hjälp av tre IBBY-medlemmar från Karlstad, Elisabet Härenstam, Margareta Ullström och Helena Vermcrantz.

Nomineringsarbete
En betydande del av styrelsens arbete går åt till olika nomineringar. Förutom Honour List-katalogen, lade vi avsevärd tid på att förfärdiga den dossier, som är nödvändig för att nominera en kandidat till HC Andersen Awards. 2013 har vi fört fram Eva Lindström, som vår kandidat. Även det årliga ALMA-priset innebär en hel del arbete. I år valde vi att nominera Eva Lindström, Barbro Lindgren samt PRAESA (Project for the Study of Alternative Education in South Africa) och Murti Bunanta, som under många år arbetat med läsfrämjande projekt i Indonesien. Vi föreslog även PRAESA till Asahi ( IBBY-Asahi Reading Promotion Award)ett pris som vartannat år delas ut till någon läsfrämjande organisation.

Deltagande på bokmässor och konferenser
IBBY Sverige deltog med ett seminarium med den inbjudne Peter Pan- pristagaren Nanoy Rafael. Han framträdde även på ett flertal andra scener.

IBBY Sverige deltog på Littfest i Umeå 14-16 mars med bokbord, där vi visade upp den litteratur vi vill uppmärksamma och berättade om vår verksamhet.

IBBY Sverige deltog även med bokbord med samma information på den internationella Bokmässan i Botkyrka 2-4 maj.

Facebook
Under året har vi börjat använda vår Facebooksida som en viktig informationskanal för att sprida vår kunskap och informera om vår verksamhet.

Informationsbroschyr
Under året arbetade vi fram en ny informationsbroschyr, vilken vi även lät översätta till engelska och gjorde tillgänglig som pdf-fil på vår webbplats.

Internationella kontakter
Deltagande i Barnboksmässan i Bologna
Inför barnboksmässan i Bologna erbjöd vi oss att delta i arbetet i den svenska montern, något som uppskattades mycket och även gav möjlighet till internationella kontakter. Under mässan deltog vi även i olika möten arrangerade av IBBY och kunde knyta kontakter med IBBY-representanter från andra länder.

Silent Books i Lampedusa
Det uppmärksammade projekt, som IBBY Italien, startade för att förse flyktinglägren på Lampedusa med textlösa bilderböcker från hela världen, utvidgades under år 2013. IBBY Italien bjöd in alla som ville och kunde till Lampedusa för att hjälpa till att bygga upp ett barnbibliotek där. De har även ställt samman en vandringsutställning med ett stort antal av de textlösa bilderböckerna, som vi ställt oss i kö för att få till Sverige. Ulla Forsén i styrelsen har stått i nära kontakt med vice ordföranden i IBBY Italien.

Fadderskap IBBY Kambodja
IBBY Sverige är fadder för den nationella IBBY-sektionen i Kambodja. Fadderskapet har inneburit ekonomiskt bistånd på ca 3000 kr för Kambodjas medlemsavgift till IBBY International. Ingrid Källström har varit kontakperson och kunde under året meddela att sektionen haft program på Internationella barnboksdagen och även deltagit i en lokal bokmässa.

Bok & Bibliotek
Den filippinska författaren Nanoy Rafael, som tilldelades 2013 års Peter Pan-pris, deltog på Bok & Bibliotek med två representanter från sitt filippinska förlag. Under mässan kunde värdefulla kontakter knytas mellan mellan företrädare för såväl filippinsk som svensk barnlitteratur.

Ledamot av HC-Andersen
Erik Titusson sitter i juryn för HC Andersen Awards 2014. Via detta arbete får han många internationella kontakter, som kommer vårt arbete till godo.

European Newsletter
IBBY Sverige har bidragit med information om svensk barnlitteratur till European Newsletter, som går ut till samtliga medlemsländer två gånger per år.

Internationella bibliotekets barnboksvecka
IBBY Sverige fick tillfälle att under några timmar utbyta erfarenheter och insikter om barnlitteratur i världen tillsammans med de fem barnboksskapare, som bjudits in till Internationella bibliotekets barnboksvecka. Fölande författare och illustratörer deltog: Murti Bunanta från Indonesien, Roberto Piumini från Italien, Jawahir A Farah från Somalia, Sinan Hallak från Libanon och Fatima Sharafeddine från Libanon.

World of Tales i Vårby
IBBY Sverige var medarrangör för en internationell utställning av barnteckningar från en rad olika länder med det sammanhängande temat Sagor. Genom vår medverkan kunde vi förmedla kontakter via andra IBBY-sektioner med barn i bl a Mexico. Detta ledde till att Barnkonstmuseet i Vårby och IBBY Mexico kommer att utveckla sitt samarbete under det kommande året. Ordförande i IBBY Sverige invigde utställningen.

Nationella kontakter
IBBY Sverige har haft arbets- och/eller kontaktmöten med följande svenska aktörer, som alla är engagerade i att sprida kunskap om barn- och ungdomslitteratur inom och utom Sverige: Nätverket Den Hemliga Trädgården; Tidskriften Karavan; Svenska barnboksinstitutet; Internationella biblioteket i Stockholm.

Övrig verksamhet
Gulliverpriset
Priset, som instiftades 1969, utdelas varje år till den som genom verksamhet av kritisk, teoretisk eller praktisk karaktär väsentligt bidragit till att öka förståelsen för barn- och ungdomsboken. Den 22 januari 2013 sammanträdde Gulliverkommittén, som består av representanter för Svenska barnboksinstitutet, Svenska bokhandlarföreningen, Svenska tecknare, Sveriges författarförbund, Sveriges Radio/Television/Utbildningsradion och IBBY Sverige. Kommittén beslöt att tilldela litteraturvetaren Kristin Hallberg priset, som består av en penningsumma och ett diplom. Priset överlämnades på IBBYs årsmöte.

Motiveringen:

Kristin Hallberg har i decennier arbetat med barn- och ungdomslitteratur i egenskap av forskare och universitetslärare, kritiker och kulturskribent, folkbildare och debattör.
Kristin Hallberg har verkat inom lärarutbildningen i många år och har med sin enorma kunskap och kraftfulla entusiasm stimulerat och utbildat hundratals lärare. Hennes kritikergärning har vittnat om en person med bred kompetens och en förmåga att se saker ur ett längre perspektiv. Som kritiker har hon även haft en strävan att lyfta upp böcker och genrer som annars tenderar att glömmas bort.
Genom sin teoretiska, kritiska och praktiska verksamhet har Kristin Hallberg satt ett avtryck i den ständigt pågående diskussionen om barnlitteraturen roll, funktion och mening i Sverige.
Utan Kristin Hallberg hade den diskussionen varit fattigare.

Birgitta Alm
Ulla Forsén
Pia Cronholm
Gertrud Widerberg
Ingrid Källström
Erik Titusson
Helena Bergendahl
Veronica von Schenk