Verksamhetsberättelse 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 januari – 31 december 2014

Årsmötet

Ordinarie årsmöte ägde rum 4 mars på Svenska barnboksinstitutet, Stockholm. I samband med detta tillkännagavs att 2014 års Gulliverpris tilldelats litteraturpedagogen Susanna Ekström. Hon kunde dock inte närvara vid mötet utan diplomet överlämnades i stället till henne under Bokmässan i Göteborg. Erik Titusson höll ett mycket uppskattat och intressant föredrag om sitt arbete som medlem av juryn för HC Andersen Awards.

Val på årsmötet

Omval : (2år)
Birgitta Alm, ordförande
Gertrud Widerberg
Ingrid Källström
Helena Bergendahl
Pia Cronholm
Erik Titusson

Nyval: (2år)
Anna Toss
Nina Suatan
Mats Wänblad

Följande ledamöter avgick från styrelsen:
Veronica von Schenck och Ulla Forsén

Revisorer
Lena Widerberg – omval
Lena Lundgren, revisorssuppleant – omval

Till ledamöter i valberedningen valdes
Nino Dawod, omval(sammankallande),
Mårten Sandén, omval,
Margareta Ullström, nyval

Styrelsen konstituerade sig enligt följande :
Birgitta Alm ordförande
Ingrid Källström vice ordförande
Gertrud Widerberg sekreterare
Pia Cronholm kassör
Erik Titusson rapportör European Newsletter, Bookbird

Medlemsavgift

Årsavgiften för 2014 var 200 kronor för enskilda medlemmar och 400 kronor för institutioner/organisationer.

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2014: 7 februari, 4 mars, 1-2 juni, 13 augusti, 14 oktober, 9 december.

Ansvarsfördelning i styrelsen

Vid det första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet gjordes följande ansvarsfördelning inom styrelsen:
Birgitta Alm: ordförande; kontaktperson för de nordiska IBBY-sektionerna; Peter Pan-priset; digitala nyhetsbrevet; Gulliverpriset; kontaktperson för arbetet med Honour List
Ingrid Källström: vice ordförande, nomineringsansvarig för Asahi-priset; kontaktperson/rapportör rörande vissa internationella kontakter; kontaktperson för stödet till Kambodja
Pia Cronholm: kassör; medlemsregistret; arkivet; digitala nyhetsbrevet; kontaktperson/rapportör rörande vissa internationella kontakter
Gertrud Widerberg: sekreterare; Outstanding Books- ansvarig
Erik Titusson: nomineringsansvarig för ALMA och HC Andersen Awards. Kontaktperson/rapportör till European Newsletter och Bookbird
Helena Bergendahl: Facebook/social medier; kontaktperson för illustratörer; nomineringsansvarig för ALMA och HC Andersen Awards; ansvarig för framställande av diplom och affischer
Nina Suatan: ansvarig för nominering till Peter Pan-priset
Mats Wänblad: nomineringsansvarig för ALMA och HC Andersen Award
Anna Toss: webbansvarig; Facebook/sociala medier

Medlemmar

31 december 2014 var antalet individuella medlemmar 113 och antalet institutionella medlemmar 16.
Medlemmar erhåller, förutom ett digitalt nyhetsbrev med information om barnlitteratur och barnlitterära händelser inom och utom Sverige, årets Peter Pan-prisbok. Därtill får enskilda medlemmar rabatterade köp i ett antal barnbokhandlar. Mer om förmåner finns att läsa på www.ibby.se.

IBBY Sveriges adress och webbplats
Adress: IBBY Sverige, c/o Svenska barnboksinstitutet,
Odengatan 61, 113 22 Stockholm.

Webbadress: www.ibby.se

IBBY
Årsavgiften till IBBY centralt uppgick för år 2014 till 43 611 kr.

IBBY Sveriges verksamhet 2014

Utifrån IBBYs vision om att ”bygga broar mellan människor och länder” med hjälp av barnlitteratur kan IBBY Sveriges verksamhet sägas vara inriktad på två huvudsakliga områden: Dels vill vi öka
intresset för och sprida kunskap om andra länders barnlitteratur i Sverige, dels öka intresset för och sprida kunskap om svensk barnlitteratur i andra länder. Därtill arbetar vi för att föra ut IBBYs idéer och berätta om verksamheter i olika länder. IBBYs grundläggande föreställning om att världen kan bli fredligare om barn i alla länder får uppleva litteraturens stärkande kraft är motorn i vårt eget arbete.
Följande aktiviteter genomfördes under 2014 för att sprida kunskap om andra länders barnlitteratur i Sverige och svensk barnlitteratur i andra länder och öka kunskapen och insikten om IBBYs arbete.

Val av Peter Pan-prisbok och Silverstjärneböcker

Peter Pan-priset som instiftades år 2000, är IBBY Sveriges och Bok & Biblioteks pris till en översatt barn- och ungdomsbok som har särskilda litterära kvalitéer och uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

● den visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap

● den kommer från ett land, språk eller en kultur som är mindre vanligt förekommande i Sverige

● den har ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder eller kulturer

Priset består av ett diplom, från och med 2011 skapat av Piet Grobler, samt en inbjudan till Bok &

Biblioteksmässan i Göteborg där ett seminarium anordnas för att presentera prisvinnaren och den vinnande boken. Peter Pan-priset är det enda svenska barnbokspris som går till en översatt bok.
2014 års Peter Panboks-pris tilldelades boken Världens ände av den engelska författaren Ali Lewis med följande motivering:

Världens ände är en oupphörligt fängslande debutbok av engelska Ali Lewis, som under en period arbetat på en ranch i Australien. Trettonårige Dannys storebror har nyligen dött och Danny måste för första gången axla broderns roll vid den stora och farliga indrivningen av boskapen. Ali Lewis väver naturligt och osentimentalt in frågor om sorg och skam, om social tillhörighet, tonårsgraviditet, såriga familjerelationer och klimathot. Författaren ger en osminkad beskrivning av familjens invanda fördomar gentemot aboriginerna, men skildrar även hur dessa naggas i kanten genom det dramatiska skeendet.

Världens ände är en berättelse om personlig utveckling men också en berättelse om livsvillkor för människor och djur i ett storslaget men obarmhärtigt australiensiskt landskap .

Ali Lewis tackade ja till inbjudan att komma till Bok & Bibliotek, där hon deltog i ett seminarium tillsammans med Christina Wahldén, som även hon gett ut en bok, som utspelar sig i Australien.
Samtalet leddes av Åsa Warnqvist, forskare på Sbi. Hon hade även ett uppskattade framträdanden på Biblioteks & Berättarscenen och Internationella torget samt gjorde författarbesök på Internationella skolan i Göteborg

Förutom Peter Pan-priset delade vi efter samma kriterier ut Silvertjärnor till tre böcker:

-Rosas buss av Fabrizio Silei (text) och Maurizio A. C. Quarello (bild) utgiven av Alvina förlag och översatt av Olov Hyllienmark.

-Ställ dig i kö av Tomoko Ohmura , utgiven av Lilla Piratförlaget och översatt av Yukiko Duke samt

-Stjärnenatt av Jimmy Liao , utgiven av Mirando Bok och översatt av Anna Gustafsson Chen.

Webbplatsen

På vår webbplats publicerade vi med jämna mellanrum olika blogginlägg. Vi vill i dessa lyfta fram händelser och information från barnboksvärlden, som vi anser relevanta för vårt opinionsbildande arbete. Under året har vi ingående diskuterat webbplatsens utseende och webbredaktören har kommit med en rad spännande innovations- och förbättringsförslag. Detta har lett till att webbsidan vid årets slut fått ett mycket tilltalande utseende med kraftfull presentation av de senaste inläggen samtidigt som man lätt kan orientera sig i äldre artiklar.

Digitalt Nyhetsbrev

Det digitala Nyhetsbrev för medlemmarna, som vi startade i mars 2013, utkom med sex nummer under året. Vi har samma ambition med nyhetsmaterialet som på vår webbplats, men kan här i korta notiser berätta om fler aktiviteter och skeenden. Vi ger länkar till mer ingående information om dessa, liksom till nyheter eller ibland äldre inlägg på vår webbplats.

Samarbete med Opsis Barnkultur

IBBYs bidrag till vårt uppslag i Opsis barnkultur bestod under 2014 av en artikel om brasiliansk barnlitteratur av Sven Hallonsten, en om det Internationella biblioteket i München av Erik Titusson, en om mobila bibliotek i Colombia och Mongoliet av Ulla Forsén samt en artikel om IBBYs visioner och verksamhet för att ge alla barn rätt till böcker och läsning. Även denna av Ulla Forsén.

Nomineringsarbete

Nominering till ALMA-priset genomförs varje år och 2014 förde vi fram Eva Lindström och Barbro Lindgren – och där fick vi ju en fullträff!- samt PRAESA (Project for the Study of Alternative Education in South Africa) och Murti Bunanta, som under många år arbetat med läsfrämjande projekt i Indonesien.

Till Asahi- priset, ( IBBY-Asahi Reading Promotion Award) ett pris som vartannat år delas ut till två läsfrämjande organisationer, hade vi föreslagit PRAESA – och även där kammade vi hem full pott! Under året var det också dags att nominera titlar till Outstanding Books for Young People with Disabilities.

Deltagande på bokmässor och konferenser

IBBY Sverige arrangerade ett seminarium med Peter Panboks-pristagaren Ali Lewis på Bokmässan i Göteborg. Hon framträdde även på flera scener. På Biblioteks & berättarscenen hade vi ett särskilt program där vi presenterade de olika Silverstjärnorna. På samma scen delade vi ut Gulliverpriset till Susanna Ekström. Vi arrangerade också en workshop med årets HC Andersen-pristagare Roger Mello, liksom ett par montersamtal mellan honom och Erik Titusson.

IBBY Sverige deltog på Littfest i Umeå 14-16 mars med bokbord, där vi visade upp den litteratur vi vill uppmärksamma och berättade om vår verksamhet.

Facebook

Vår Facebooksida har under året fått ett riktigt lyft och ett växande antal besökare.

Planerade projekt

Under året har vi ingående diskuterat två verksamheter, som vi anser kan främja förståelsen av andra länders kultur och villkor när det gäller arbetet med barn- och ungdomslitteratur. Dessa diskussioner har lett fram till att vi i början av 2015 kommer att göra två omfattande projektansökningar.

Här följer en kortfattad beskrivning av de två projekten:

Hjältinneprojektet

I början av året blev vi kontaktade av en serbisk NGO, som arbetar för att aktivera ungdomar. De hade konstaterat att det rådde en väldigt ojämlikhet vad gällde huvudpersonernas kön i den serbiska barnoch ungdomslitteraturen och sökte nu någon samarbetspartner i Sverige för att kunna lyfta och fokusera på denna fråga. Så vi sökte tillsammans pengar från Svenska Institutet för en förstudie, som kom att bestå av två studieresor till respektive Serbien och Sverige. Denna förstudie föll mycket väl ut och planerna för det fortsatta projektet har nu utvidgats och breddats till att bli en riktigt spännande idé, som kommer att innebära viktiga och meningsfulla samtal mellan serbiska och svenska ungdomar.

Om vi nu får pengar…

Silent Books i Lampedusa och i Sverige

Det uppmärksammade projekt, som IBBY Italien, startade för att förse flyktinglägren på Lampedusa med textlösa bilderböcker från hela världen, utvidgades under år 2014. IBBY Italien vände sig då än en gång till de olika sektionerna och bad dem skicka textlösa bilderböcker. Under november arrangerades ett tredje ”IBBY CAMP”, där frivilliga organiserade olika läsaktiviteter för barn och vuxna. Ett bibliotek är, trots många hinder, under uppbyggnad. IBBY Italien har sammanställt en vandringsutställning med ett stort antal av de textlösa bilderböckerna. Vi har diskuterat att ta den till Sverige, men sedan de styrelsemedlemmar, som deltog i kongressen, inte ansåg den speciellt informativ har vi nu diskuterat ett nytt upplägg av vårt projekt. Vi avser att söka pengar för två projekt, som knyter an till varandra, men har helt olika syften. Det ena är ett Bildseminarium, som vill fokusera på själva begreppet, fundera kring om bilder verkligen kan vara universella, problematisera hela begreppet. Det andra projektet, avser att i IBBY Italiens anda, skicka boklådor med bilderböcker till ett antal svenska flyktingförläggningar tillsammans med idéer om hur man på olika sätt kan aktivera barnen och de vuxna i mötet med den textlösa boken. Men även här är vi beroende av att få pengar från våra tilltänkta bidragsgivare. .

Internationella kontakter

Nordiskt möte

De nordiska sektionerna försöker träffas varje år. Ett år äger mötet rum på kongressen, det andra året i någon av de nordiska länderna. Genom att det planerade mötet 2013 inte fick tillräckligt många deltagare uppsköts det till våren 2014 och ägde rum i mars i Göteborg. Till mötet kom deltagare från Danmark och Finland. Norge lämnade återbud i sista stund. Mötet enades om att föreslå Danmarks IBBY-ordförande Vagn Plenge till medlem i IBBYs EC (Executive Committee). Diskussion fördes bl a om att ta fram ett gemensamt Nordiskt blad till kongressen 2016. Ett möte med representanter från IBBYs styrelser i Danmark, Norge, Finland och Sverige hölls under kongressen i Mexico City. Finland kommer att vara värdar för Nordiska mötet 2015.

Kongressen

IBBY Sverige hade endast möjlighet att bekosta deltagandet för en delegat på den världskongress, som ägde rum i Mexico City i september. Vi valde att låta Erik Titusson, som är medlem av HC Andersen-juryn representera oss. Men ett par av styrelsens medlemmar reste dit på egen bekostnad och samtliga var inriktade på att knyta viktiga internationella kontakter och lära av de olika nationella sektionernas erfarenheter. Det var ovanligt många deltagare, ca 900, varav 80 % från Nord- och Sydamerika. 60 av IBBYs 77 medlemsländer var representerade.

Biennalen i Bratislava

Vartannat år äger en mycket intressant illustratörsutställning rum i Bratislava. Under året har vi arbetat för att även Sverige ska kunna vara representerat, vilket inte varit fallet på många år. I början av 2015 kommer vi att göra en projektansökan för att ett deltagande av svenska illustratörer ska bli möjligt under 2015.

Gaza

Knappast någon har kunnat undgå att höra om de upprörande bombningarna av barnbibliotek i Gaza. Dessa bibliotek hade tillkommit i ett ”Children in Crisis”-projekt, dvs ett IBBY-projekt. Vi försökte på olika sätt föra ut beskrivningar av de förödande effekterna av förstörelsen och arrangerade en särskild ”Gaza-insamling”. Denna fick ett starkt gensvar och vid årets slut hade vi fått in 21 500 kr, varav 10 000 var en julgåva från Svensk Biblioteksförening.

Fadderskap IBBY Kambodja

IBBY Sverige är fadder för den nationella IBBY-sektionen i Kambodja. Fadderskapet har inneburit ekonomiskt bistånd på ca 3000 kr för Kambodjas medlemsavgift till IBBY. Sektionen har utvecklat sitt arbete på ett imponerande sätt och fått fler sponsorer, så inför nästa år har diskussioner börjat föras inom styrelsen om vårt stöd kanske ska gå till en mer behövande sektion.

Ledamot av HC-Andersen-juryn

Erik Titusson har suttit i juryn för HC Andersen Awards 2014. Via detta arbete får han många internationella kontakter, som kommer vårt arbete till godo.

European Newsletter

IBBY Sverige har bidragit med information om svensk barnlitteratur till European Newsletter, som går ut till samtliga medlemsländer två gånger per år.

Internationella bibliotekets barnboksvecka

IBBY Sverige fick tillfälle att under några timmar utbyta erfarenheter och insikter om barnlitteratur i världen tillsammans med de barnboksskapare, som bjudits in till Internationella bibliotekets barnboksvecka. På det öppna seminarium, som arrangeras varje år i början av veckan, fick vi tillfälle att överlämna ett Silverstjärnediplom till Jimmy Liao från Taiwan, som var en av de inbjudna författarna.

Nationella kontakter

IBBY Sverige har haft arbets- och/eller kontaktmöten med följande svenska aktörer, som alla är engagerade i att sprida kunskap om barn- och ungdomslitteratur inom och utom Sverige: Svenska författarförbundets barn- och ungdomssektion, BULT, Svenska barnboksinstitutet, Internationella biblioteket i Stockholm, tidskrifterna Opsis Barnkultur och Karavan

Övrig verksamhet

Gulliverpriset

Priset, som instiftades 1969, utdelas varje år till den som genom verksamhet av kritisk, teoretisk eller praktisk karaktär väsentligt bidragit till att öka förståelsen för barn- och ungdomsboken. Den 14 februari 2014 sammanträdde Gulliverkommittén, som består av representanter för Svenska förläggareföreningen, Svenska barnboksinstitutet, Svenska bokhandlareföreningen, Svenska tecknare, Sveriges författarförbund, Sveriges Radio/Television/Utbildningsradion och IBBY Sverige. Kommittén beslöt att tilldela litteraturpedagogen Susanna Ekström priset, som består av en penningsumma och ett diplom. Priset överlämnades på Bokmässan i Göteborg.

Motivering:

Susanna Ekström är förskollärare och litteraturpedagog och arbetade under många år som universitetsadjunkt vid Stockholms universitet. Genom sitt stora engagemang i små barns rätt till kultur och skapande verksamhet har hon varit en stor inspiration för pedagoger och förmedlare av barn- och ungdomslitteratur. Hon är en uppskattad lärare, föreläsare, debattör och författare, och sedan länge engagerad och drivande i Läsrörelsens projekt ”Berätta, leka, läsa”, där syftet är att lyfta barns läsning och få vuxna att läsa mer för barnen. I projektet ”Läs för mig, pappa!” fick hon möjlighet att entusiasmera många pappor att läsa mer böcker för sina barn. Hon har också under många år skrivit engagerade, kunniga och inspirerande artiklar om barnlitteratur, främst i Opsis Barnkultur, men även i många andra publikationer .
När Susanna Ekström själv förklarar vikten av att alla barn får möta kultur i alla dess former gör hon det med orden: ”Det ger livsglädje, oförvägenhet och mening.” De orden beskriver också hennes eget engagemang för barns läsning och konstnärliga verksamhet. Susanna Ekström har i många år skänkt pedagoger och förmedlare just glädje, mening och mod.