Verksamhetsberättelse 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 januari -31 december 2011

 

1. Årsmöte

Ordinarie årsmöte ägde rum 15 mars på bokhandeln Bokspindeln, Stockholm.

I samband med detta delades 2011 års Gulliverpris ut till Lena Lundgren, som höll en miniföreläsning om sitt arbete. Därefter följde ett inslag där radiojournalisten Ylva Mårtens berättade om arbetet med programmet Barnens bokjury. Kvällen avslutades med att Nina Suatan och Helena Eriksson Berhan berättade om Bokspindelns arbete.

 

2. Val

Nyval: (2 år)

Ingrid Källström

Karin Mossed

Omval: (2år)

Birgitta Alm

Mats Kempe

Gertrud Widerberg

Följande ledamöter fullgör ännu ett år i styrelsen:

Pia Cronholm

Gallie Eng

Andréa Räder

samt

Ulla Forsén, ordförande

 

Följande ledamöter avgick från styrelsen: Katarina Kuick, Sven Hallonsten.

Sven Hallonsten kvarstår dock som redaktör för IBBY-bladet 2011.

 

Till revisor omvaldes Lena Widerberg.

Som revisorssuppleant valdes Lena Lundgren.

 

Till ledamöter i valberedningen valdes Eva Fred (sammankallande), Annika Holm och Wiviann Wilhelmsson.

 

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ulla Forsén ordförande

Birgitta Alm vice ordförande

Gertrud Widerberg sekreterare

Pia Cronholm kassör

 

3. Medlemsavgift

Årsavgiften för 2011 var 200 kronor för enskilda medlemmar och 400 kronor för institutioner/organisationer. I årsavgiften ingick IBBY-bladet samt Nordisk Blad.

 

4. Styrelsemöten

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2011: 18 januari, 15 mars, 20-21 maj,

2 september, 25 oktober, 25 november.

 

5. Medlemmar

31 december var antalet individuella medlemmar 119 och antalet institutionella medlemmar 50 .

 

6. IBBY Sveriges adress och webbplats

Adress: IBBY Sverige, c/o Svenska barnboksinstitutet,

Odengatan 61, 113 22 Stockholm.

Webbadress: www.ibby.se

 

7. IBBY

Årsavgiften till IBBY uppgick för år 2011 till 40 100 kr.

 

8. Bookbird

Svensk rapportör till Bookbird var Mats Kempe.

 

VERKSAMHET

 

9. Fadderskap IBBY Kambodja

IBBY Sverige är fadder för den nybildade nationella IBBY-sektionen i Kambodja. Fadderskapet har inneburit visst ekonomiskt bistånd för medlemsavgiften till IBBY International, epostkontakter med styrelsen samt många uppmuntrande tillrop.

 

10. Gulliverpriset

Gulliverpriset 2011 tilldelades Lena Lundgren

Motivering:Lena Lundgren har i åtskilliga decennier personifierat den svenska barnbiblioteksutvecklingen. Med en aldrig sinande kraft, präglad av entusiasm, envishet och en sällsynt känsla för kvalitet, har hon bidragit till att öka kunskapen om barn- och ungdomslitteratur i stora förmedlargrupper under lång tid. Lena Lundgren har uträttat imponerande mycket. Hon har bland annat undersökt hur barn frågar på biblioteket, hur Barnkonventionen kan omsättas i praktiskt biblioteksarbete. Vi har henne att tacka för att barnämnesorden utvecklats och att Svenska Barnboksinstitutets Bokprovning finns. Lena Lundgrens engagemang för barnlitteratur och barns läsning har också sträckt sig utanför Sveriges gränser. Hennes livsverk präglas av dådkraft, sardonisk humor, stabilitet, pålitlighet, integritet och intelligens. Lena Lundgren är en utomordentligt värdig mottagare av årets Gulliverpris.


11. IBBY-bladet och webbplatsen

IBBY Sveriges medlemsblad, IBBY-bladet, utkom med 4 nummer. Sven Hallonsten var redaktör med Annika Holm som redaktionsråd. Formgivare Eva Alge.

 

IBBY-bladet har skickats, förutom till medlemmarna, till IBBY:s sekretariat, de nordiska föreningarnas styrelser, till Bookbirds redaktion, till universitetsbiblioteken, dagstidningar, tidskrifter, barnboksförlag samt till Statens kulturråd.

 

I september lämnade föreningen in ansökan om tidskriftsstöd för IBBY-bladet till Statens kulturråd.

 

Under hösten 2011 påbörjades arbetet med att skapa en ny webbplats för IBBY Sverige. Stiftelsen Solkatten har bidragit med 30 000 kr för detta ändamål.

 

12. Peter Pan-priset

Peter Pan-priset som instiftades år 2000, är IBBY Sveriges och Bok & Biblioteks pris till en översatt barn- och ungdomsbok som har särskilda litterära kvalitéer och uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

  • den visar ett nytt eller i Sverige mindre känt författarskap
  • den kommer från ett land, språk eller en kultur som är mindre vanligt förekommande i Sverige
  • den har ett innehåll som fokuserar på barn eller ungdomar i andra länder eller kulturer

 

Priset består av ett diplom, från och med 2011 skapat av Piet Grobler, samt en inbjudan till Bok & Biblioteksmässan i Göteborg där ett seminarium anordnas för att presentera prisvinnaren och den vinnande boken.

 

Peter Pan-priset är det enda svenska barnbokspris som går till en översatt bok.

 

2011 års Peter Pan-pris tilldelades boken Ankomsten av Shaun Tan.

Motivering: Genom sin visionära magi och omsorg om detaljer levandegör Shaun Tan en ofta återkommande berättelse ur mänsklighetens historia på ett sätt som tog vi del av den för allra första gången. Utan ord, enbart i bild, iscensätter Shaun Tan immigrantens språklöshet och bristande sammanhang så att läsupplevelsen blir en ytterst påtaglig litterär erfarenhet. Ankomsten förenar det bästa från romanen, filmen och bildkonsten

Boken utgavs i Sverige av förlaget Kabusa.

 

I samband med prisutdelningen på debattscenen presenterade Ulla Rhedin och Mats Kempe Shaun Tans värld.

 

Silverstjärnor:

Meschack Asare: Fredens trummor. Förlaget Trasten

John Kilaka:Förtrollad frukt. Förlaget Hjulet

 

13. Nomineringar från IBBY Sverige

ALMA-priset

Illustratör: Veronique Tadjo

Författare: Lennart Hellsing

Läsfrämjande organisation: Planète Jeune

 

Nedanstående nomineringar gäller priser/utmärkelser för utdelning/publicering 2012 i samband med barnboksmässan i Bologna samt IBBY:s världskongress i London.

 

IBBY-Asahi Reading Promotion Award

Den vita elefanten, ett förlags- och läsprojekt i Kambodja.

 

HC Andersen Awards

Lennart Hellsing

Anna-Clara Tidholm

 

Honour List

Efter ett omsorgsfullt och gediget förarbete av ”Karlstad-gruppen” (en grupp aktiva IBBY-medlemmar) nominerades Siv sover vilse av Pija Lindenbaum, Kulor i hjärtat av Cilla Naumann samt Karin Nyman för översättningen av boken Alhambra av Kirsten Boie

 

14. Övriga aktiviteter i Sverige

IBBY, Birgitta Alm och Pia Cronholm, deltog med bokbord och framträdande på Umeå litteraturfestival i mars.

 

På Botkyrkas internationella bokmässa i maj deltog IBBY, Pia Cronholm, Gallie Eng, Karin Mossed, med bokbord och information om IBBY tillsammans med de övriga i nätverket Den hemliga trädgården.

 

Under hösten informerade Birgitta Alm och Pia Cronholm om IBBY och vägar till litteratur från världens olika delar på barnbibliotekariemöte i Fisksätra samt på Mediateket


15. Internationella kontakter (utöver de som krävs av styrelsen för nomineringar och arbetet med dessa, kunskapsinhämtande, det kontinuerliga nätverksarbetet)

 

Ulla Forsén och Sven Hallonsten besökte barnboksmässan i Bologna.

 

På det nordiska nätverksmötet i Oslo deltog från styrelsen Andréa Räder och Gertrud Widerberg.

 

Förläggare Dag Hernried, Alfabeta, är invald i IBBY Foundation Board.

 

Jan Hansson, chef för Svenska Barnboksinstitutet, är en av ledamöterna i juryn för HC Andersen Awards.

 

Ingrid Källström deltog på IFLA:s kongress i Puerto Rico och knöt där kontakter med IBBY-medlemmar från olika delar av världen.

 

Pia Cronholm och Ingrid Källström gästade bland annat IBBY Iran på en resa till Teheran där de informerade om svenskt barnbiblioteksarbete och svensk barnlitteratur samt fick en glimt av villkoren för den iranska barnlitteraturen.

 

 Birgitta Alm, Pia Cronholm, Gallie Eng, Ulla Forsén, Mats Kempe, Ingrid Källström, Karin Mossed, Andréa Räder, Gertrud Widerberg.