Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014

Uppdrag
Det internationella nätverket IBBYs uppdrag:
– to promote international understanding through children’s books
– to give children everywhere the opportunity to have access to books with high literary and
artistic standards
– to encourage the publication and distribution of quality children’s books, especially in
developing countries
– to provide support and training for those involved with children and children’s literature
– to stimulate research and scholarly works in the field of children’s literature
– to protect and uphold the Rights of the Child according to the UN Convention on the
Rights of the Child

IBBY Sveriges uppdrag utifrån ovanstående är att i Barnkonventionens anda
– genom det internationella IBBY-arbetet sprida kunskap om svensk barn- och
ungdomslitteratur utomlands samt kunskap om andra länders och kulturers barn-
och ungdomslitteratur i Sverige
– stimulera till utgivning och spridning av barn- och ungdomslitteratur och särskilt
uppmärksamma den barn- och ungdomslitteratur som kommer från kulturer,
länder eller språkområden som är mindre vanligt förekommande i svensk bokutgivning
– främja läsning av barn- och ungdomslitteratur
– verka för ökad kunskap om barn- och ungdomslitteratur
– vara en aktiv del i det internationella IBBY-arbetet

Årsmöte
Årsmötet avhålls i början av mars. I anslutning till årsmötet ska IBBY Sverige inbjuda till ett öppet program för alla intresserade. Gulliverpriset utdelas.

Medlemmar
En av IBBYs största utmaningar är fortsatt att få fler medlemmar till föreningen bland barnboksförfattare, illustratörer, förläggare, översättare, journalister, barnbibliotekarier, pedagoger och andra intresserade.

De medlemmar som vill vara aktiva och delta i IBBY-arbetet ska ges möjlighet till detta. Under året kan detta t ex vara bloggskrivande på IBBY Sveriges webbplats eller på vår Facebooksida liksom medverkan i vårt digitala Nyhetsbrev. Nomineringar till årets Peter Pan-bok är en annan viktig uppgift, där vi hoppas på våra medlemmars aktiva medverkan

Det öppna programmet i anslutning till årsmötet utgör ett led i arbetet att nå både medlemmar och presumtiva medlemmar.

Det utåtriktade arbete som syftat till att göra IBBY:s arbete känt samt i förlängningen locka fler medlemmar ska fortsätta.

Webbplats
Webbplatsen ska uppdateras kontinuerligt. Bloggen på startsidan ska bytas ut var 14:e dag under terminerna. Bloggskrivandet är öppet för alla medlemmar.

Digitalt nyhetsbrev
Alla medlemmar ska regelbundet få ett digitalt nyhetsbrev.

Samarbete med OPSIS Barnkultur
För att kunna informera om barnlitteratur från länder/kulturer som sällan eller aldrig översätts och ges ut på svenska ska vi fortsätta vårt samarbete med tidskriften OPSIS Barnkultur. IBBY Sverige kommer att svara för olika artiklar i tidskriften.

Ut-/fortbildning för barn- och skolbibliotekarier
Några ledamöter i styrelsen erbjuder sig att föreläsa/hålla studiedagar om världens barnlitteratur och hur man hittar fram till denna. De som önskar föreläsning/studiedag betalar 1000 kr till IBBY Sverige samt eventuell rese- och logikostnad för den/de som medverkar.

Silent Books
Under hösten ska ett öppet seminarium genomföras, som fokuserar på IBBY Italiens arbete med ”Silent Books”.

Bratislava
Vartannat år genomförs en uppmärksammad illustrationsutställning i Bratislava. IBBY Sverige ska arbeta för att även Sverige ska vara representerad på den kommande utställningen.

Deltagande på bokmässor
Förutom att delta med program och aktiviteter på bokmässan i Göteborg ska vi informera om IBBYs verksamhet på Littfest i Umeå.

Vandringsutställningar
Internationale Jugendbibliotek i München, som bildades av IBBYs grundare, har ett antal intressanta vandringsutställningar, som står till medlemsländernas förfogande. Om svenska bibliotek och/eller institutioner visar intresse för dessa kan IBBY Sverige ta på sig en koordinerande roll och som tillägg till utställningen erbjuda speciell information om IBBYs verksamhet.

Gulliverpriset
Pristagare utses i februari. Priset delas ut i samband med årsmötet.

Peter Panpriset
Det femtonde Peter Panpriset och Peter Pans Silverstjärnor ska delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Ett seminarium samt ytterligare framträdanden med pristagaren/om pristagaren ska arrangeras under mässan och i anslutning till denna.

Beslut om pristagare fattas av styrelsen under januari/februari. Arbetet med Peter Pan-priset 2014 påbörjas under våren.

En Peter Pan-bok till medlemmarna
Alla medlemmar får årets Peter Pan-prisbok, alternativt en Silverstjärnebok.

Nomineringar
Nominering till ALMA-priset 2015(mitten av maj)
Nominering till Outstanding Books for Young People with Disabilities 2015 (31 augusti)

Nordiskt möte
Ett nordiskt möte arrangeras i Göteborg i början av februari. Representanter för de nordiska IBBY-sektionerna bjuds in till gemensamma överläggningar och diskussioner om samarbete. Ett studiebesök på Nordiska Akvarellmuséet genomförs i samband med detta.

Internationella bibliotekets barnboksvecka
IBBY Sverige ska bjuda in de författare/illustratörer, som deltar i Internationella bibliotekets barnboksvecka till överläggningar och erfarenhetsutbyte. Vi kommer också att föra ut information om författarna/illustratörerna och litteraturen i deras hemländer via våra kontaktvägar.

Europeisk samverkan kring en gemensam databas
Under Bokmässan i Bologna initierades ett samarbete mellan ett antal länder i Europa, där varje land lägger in information om intressanta titlar på det egna språket, som kan vara av intresse för de barn och ungdomar, som kan tillgodogöra sig detta språk.

Världskongress i Mexico
IBBY Sveriges ledamot i HC Andersen-juryn bör kunna delta på den världskongress, som hålls vartannat år. Om ekonomin tillåter kommer vi att skicka ytterligare en styrelsemedlem, som bl a får till uppgift att fördjupa och vidareutveckla den kontakt med IBBY Mexico, som inleddes i samband med ”World of Tales”

Samarbete med Barnkonstmuseet i Vårby
Det intressanta samarbete kring utställningen ”World of Tales”, som initierades av Barnkonstmuseet i Vårby ska fortsätta. Ett resultat av projektet blev en fortsatt samverkan mellan barn i Sverige och barn i Mexico och en fördjupad kontakt mellan IBBY Mexico och IBBY Sverige.

Samarbete med Svenska barnboksinstitutet
I samband med den årliga bokprovningen ska IBBY Sverige erbjuda sina tjänster för att differentiera bilden av den geografiska spridningen av översättningar från olika länder.

Samarbete med Karavan
Med anledning av att Brasilien är fokusland på Bok & Bibliotek planerar tidskriften Karavan och IBBY Sverige för gemensamma programpunkter på mässan.

Fadderskap Kambodja
IBBY Sverige fortsätter att vara fadder för den nyinstiftade nationella IBBY-sektionen i Kambodja.

Nätverket Den hemliga trädgården
IBBY ska fortsatt ingå i nätverket Den hemliga trädgården och bidra i nätverkets olika aktiviteter samt på bloggen denhemligatrdgrden.blogspot.com