Verksamhetsplan 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015

Uppdrag

Det internationella nätverket IBBYs uppdrag:
– to promote international understanding through children’s books
– to give children everywhere the opportunity to have access to books with high literary and artistic standards
– to encourage the publication and distribution of quality children’s books, especially in developing countries
– to provide support and training for those involved with children and children’s literature
– to stimulate research and scholarly works in the field of children’s literature
– to protect and uphold the Rights of the Child according to the UN Convention on the Rights of the Child

IBBY Sveriges uppdrag utifrån ovanstående är att i Barnkonventionens anda
– genom det internationella IBBY-arbetet sprida kunskap om svensk barn- och ungdomslitteratur utomlands samt kunskap om andra länders och kulturers barn- och ungdomslitteratur i Sverige
– stimulera till utgivning och spridning av barn- och ungdomslitteratur och särskilt uppmärksamma den barn- och ungdomslitteratur som kommer från kulturer, länder eller språkområden som är mindre vanligt förekommande i svensk bokutgivning

– främja läsning av barn- och ungdomslitteratur
– verka för ökad kunskap om barn- och ungdomslitteratur
– vara en aktiv del i det internationella IBBY-arbetet

Årsmöte

Årsmötet hålls i början av mars. I anslutning till årsmötet inbjuder IBBY Sverige till ett öppet program för alla intresserade. Gulliverpriset utdelas. Vinnaren av Peter Pan-bokspriset och Silverstjärnor tillkännages.

Medlemmarna – föreningens ryggrad

Utöver det statliga stödet från kulturrådet, är IBBY Sveriges möjligheter att utöva ett meningsfullt arbete beroende av antalet medlemmar. Därför är en av IBBY Sveriges största utmaningar att fortsatt få fler medlemmar till föreningen bland barnboksförfattare, illustratörer, förläggare, översättare, journalister, barnbibliotekarier, pedagoger och andra intresserade.
För de medlemmar som vill vara aktiva och delta i IBBY-arbetet under innevarande år finns det många tillfällen att göra detta. Som t ex
– ingå i en arbetsgrupp, som ansvarar för att föreslå en författare, illustratör, översättare till Honour List
– aktivt meverka i en arbetsgrupp för att sålla fram Peter Pan-prisbokförslag
– ingå i en arbetsgrupp för att föreslå böcker till Outstanding Books
– skriva på vår webbplats
– skriva på våra Facebook- och Twittersidor
–  lämna förslag och bidrag till vårt digitala Nyhetsbrev
– hjälpa till att bemanna våra bokbord då vi medverkar i olika mässor

Eftersom vi ser en ökning av medlemsantalet, som mycket viktigt, när det gäller våra möjligheter att fullfölja de inledningsvis beskrivna uppdragen, arbetar vi ständigt för att marknadsföra vår verksamhet och våra visioner. Här är några exempel på insatser vi hoppas ska kunna öka allmänhetens kännedom om vår verksamhet under 2015.

Marknadsföringsåtgärder – vägar att föra ut våra aktiviteter och visioner

  •  Webbplatsen: Webbplatsen ska uppdateras kontinuerligt. Bloggskrivandet är öppet för alla medlemmar.
  • Facebook- och Twitter-sidor: Styrelsen ska under 2015 fortsätta att öka sin aktivitet på sociala medier, då det visat sig vara ett framgångsrikt sätt att informera om olika företeelser med anknytning till vår verksamhet.
  •  Digitalt Nyhetsbrev: Alla medlemmar ska regelbundet få ett digitalt nyhetsbrev.
  •  Samarbete med OPSIS Barnkultur: En av de uppgifter, som vi bedömer som mycket viktig, är att informera barnlitteratur från länder/kulturer som sällan elller adrig översätts och ges ut på svenska. Genom vårt samarbete med tidskriften Opsis Barnkultur har vi fått ytterligare en möjlighet att göra detta, något som självklart ska prioriteras. Det första numret under 2015 kommer att innehålla en artikel om italiensk barnlitteratur, det andra en artikel om barnbiblioteken i Gaza.
  • Deltagande i Mässor: Under 21015 kommer vi förutom vår årliga medverkan i Bokmässan i Göteborg, att delta i LitteraLund 16-17 april och Botkyrkas Internationella mässa 23-25 april.

Det öppna programmet i anslutning till årsmötet utgör även det ett led i arbetet att nå både medlemmar och presumtiva medlemmar.
Förutom de ovan uppräknade aktiviteterna, som beräknas rymmas i vår budget, kommer vi också under 2015 söka pengar från externa bidragsgivare för att genomföra projekt, som ligger i samklang med vår verksamhet. Samtidigt hoppas vi givetvis att dessa ska göra fler mäniskor intresserade av vår verksamhet. Projekten i fråga beskrivs kortfattat nedan.

Hjältinneprojektet/Between the Surface/Behind the Lines

Senast 21 januari 2015 kommer en ansökan att sändas till Svenska Institutet om medel för att fortsätta det under 2014 påbörjade ”Hjältinneprojektet” tillsammans med OPA (Organisation for Promoting Activism) (en serbisk NGO, som arbetar för att aktivera ungdomar). Även IBBY Serbia finns med som samarbetspartner.

Den ursprungliga projektidén, om att göra flickor mer synliga i ungdomslitteraturen, har breddats och fördjupats och föreslås nu omfatta en ”normstudie” av ett antal serbiska och svenska ungdomars läsning av några gemensamma ungdomsböcker. Ungdomarna ska ges möjlighet att uttrycka sig i såväl ord som bild på en särskild webbplats, som samtidigt ska fungera som ett embryo till ett serbiskt ”Barnens bibliotek”.

Silent BooksTextlösa bilderböcker

Under 2015 kommer vi – inspirerade av IBBY Italien – att arbeta för att fokusera på begreppet ”Textlösa bilderböcker”, såväl på ett konkret praktiskt sätt genom att vi söker pengar för att kunna sända böcker till några olika flyktingförläggningar, som på ett mer teoretiskt vis genom att på ett särskilt seminarium ventilera och problematisera begreppet textlösa bilderböcker. Vi har lagt in önskemål om dessa aktiviteter i vår budget, men om budgeten blir för snäv måste vi söka särskilda medel för att kunna förverkliga dessa idéer.

Biennalen i Bratislava

Vartannat år genomförs en uppmärksammad illustrationsutställning i Bratislava. IBBY Sverige ska arbeta för att även Sverige ska vara representerad på den internationella utställning, som kommer att äga rum under 2015. Medel kommer att sökas för att göra detta möjligt.

IBBY i Sverige

Förutom de ovan uppräknade aktiviteterna för att uppmärksamma och informera om vårt arbete, har vi ett antal andra begivenheter, då vi kan föra fram våra visioner, först och främst vårt hjärtebarn:

Peter Pan-priset

För sextonde året i rad kommer Peter Panboks-priset och Peter Pans Silverstjärnor att delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Ett seminarium samt ytterligare framträdanden med pristagaren/om pristagaren ska arrangeras under mässan och i anslutning till denna. De böcker som fått Silverstjärnor ska även presenteras på olika scener.

Beslut om pristagare fattas av styrelsen under januari/februari 2015 och tillkännages på årsmötet. Efter bokmässan intensifieras styrelsens ansträngningar att bland 2015 års översatta barn- och ungdomsböcker hitta nästa vinnare av Peter Pan-pris och Silverstjärnor. Alla medlemmar får årets Peter Pan-prisbok, alternativt en Silvrstjärnebok.

Gulliverpriset

Gulliverkommittén med representanter för Svenska barnboksinstitutet, Svenska förläggareföreningen, Svenska bokhandlareföreningen, Svenska tecknare, Sveriges Författarförbund, Sveriges Radio/Television/Utbildningsradion och IBY Sverige sammanträder och utser en pristagare i februari. Priset, som ges till någon vars  ”verksamhet av kritisk, teoretisk eller praktisk karaktär väsentligt bidragit till att öka förståelsen för barn- och ungdomsboken” delas ut i samband med årsmötet.

Internationella bibliotekets barnboksvecka

IBBY Sverige ska bjuda in de författare/illustratörer, som deltar i Internationella bibliotekets barnboksvecka till överläggningar och erfarenhetsutbyte. Vi kommer också att föra ut information om författarna/illustratörerna och litteraturen i deras hemländer via våra kontaktvägar.

IBBYs roll i det internationella nätverket

En stor del av vår tid kommer som vanligt att ägnas åt nomineringsarbete. Följande nomineringar är aktuella för innevarande år. Samtliga nomineringar, förutom ALMA.nomineringen , är initierade av IBBY centralt.

Nomineringar

Nomineringar till HC Andersenpriset (senast 28 februari)

Nomineringar till ALMA-priset 2016 (senast 15 maj)

Nomineringar till Asahipriset (senast 30 juni)

Nomineringar till Honour List (senast 15 september)

Nordiskt möte

Ett nordiskt möte kommer att arrangeras av IBBY Finland under år 2015. Erfarenhetsutbte och diskussioner om möjliga gemensamma projekt, som t ex framtagande av ett gemensamt Nordiskt blad till kongressen 2016, kommer att äga rum

Fadderskap Kambodja

IBBY Sverige fortsätter att vara fadder för den nyinstiftade nationella IBBY-sektionen i Kambodja innevarande år. Därefter diskuterar styrelsen att eventuellt ändra sitt fadderskap till ett mer behövande land.

Gaza

Vårt arbete med att samla in pengar och informera om situationen i Gaza kommer att fortsätta.

Rådgivning och information om svensk barnlitteratur till olika IBBY-sektioner och andra med intresse för svensk barnlitteratur

En inte föraktlig del av vår tid går åt till att förmedla litteratur till olika IBBY-sektioner, som vill göra speciella tema-utställningar. Aktuella för närvarande är en utställning med barnböcker om sport, specifika för olika länder, en utställning med alla de böcker som fått HCAndersenpriset samt en utställning d spanska böcker översatta till svenska.

I april kommer vi att vara värdar för en knesisk delegation, som vill veta mer om svensk barnlitteratur och i maj kommer en grupp från USA, som gör en resa i de nordiska länderna för att studera barn- och ungdomslitteratur.

Och om sökta medel beviljas:

Deltagande i den internationella biennalen i Bratislava

Samarbete med IBBY Serbien och kunskapsspridning om svenska och serbiska ungdomars upplevelsser av gemensam ungdomslitteratur (Samarbete med IBBY Serbien och information om serbisk barn- ch ungdomslitteratur)

Fokusering på IBBY Italiens arbete med textlösa bilderböcker och information om deras erfarenheter.