Verksamhetsplan 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013

Uppdrag
Det internationella nätverket IBBYs uppdrag:
– to promote international understanding through children’s books
– to give children everywhere the opportunity to have access to books with high literary and artistic standards
– to encourage the publication and distribution of quality children’s books, especially in developing countries
– to provide support and training for those involved with children and children’s literature
– to stimulate research and scholarly works in the field of children’s literature
– to protect and uphold the Rights of the Child according to the UN Convention on the Rights of the Child
IBBY Sveriges uppdrag utifrån ovanstående är att i Barnkonventionens anda
– genom det internationella IBBY-arbetet sprida kunskap om svensk barn- och
ungdomslitteratur utomlands samt kunskap om andra länders och kulturers barn-
och ungdomslitteratur i Sverige
– stimulera till utgivning och spridning av barn- och ungdomslitteratur och särskilt
uppmärksamma den barn- och ungdomslitteratur som kommer från kulturer,
länder eller språkområden som är mindre vanligt förekommande i svensk bokutgivning
– främja läsning av barn- och ungdomslitteratur
– verka för ökad kunskap om barn- och ungdomslitteratur
– vara en aktiv del i det internationella IBBY-arbetet

Årsmöte
Årsmötet avhålls i början av mars. I anslutning till årsmötet ska IBBY Sverige inbjuda till ett öppet program för alla intresserade. Gulliverpriset utdelas.
Medlemmar
En av IBBYs största utmaningar är fortsatt att få fler medlemmar till föreningen bland barnboksförfattare, illustratörer, förläggare, översättare, journalister, barnbibliotekarier, pedagoger och andra intresserade.
De medlemmar som vill vara aktiva och delta i IBBY-arbetet ska ges möjlighet till detta. Under året kan detta t ex vara bloggskrivande på IBBY Sveriges webbplats och arbetet med nominering till Honour List.
Det öppna programmet i anslutning till årsmötet utgör ett led i arbetet att nå både medlemmar och presumtiva medlemmar.
Det utåtriktade arbete som syftat till att göra IBBY:s arbete känt samt i förlängningen locka fler medlemmar ska fortsätta.

Webbplats
Webbplatsen ska uppdateras kontinuerligt. Bloggen på startsidan ska bytas ut var 14:e dag under terminerna. Bloggskrivandet är öppet för alla medlemmar.
Digitalt nyhetsbrev
Alla medlemmar ska få digitalt nyhetsbrev 4 gånger/år.
Samarbete med OPSIS Barnkultur
För att kunna informera om barnlitteratur från länder/kulturer som sällan eller aldrig översätts och ges ut på svenska ska vi samarbeta med tidskriften OPSIS Barnkultur. IBBY Sverige kommer att svara för olika artiklar i tidskriften.
Ut-/fortbildning för barn- och skolbibliotekarier
Några ledamöter i styrelsen erbjuder sig att föreläsa/hålla studiedagar om världens barnlitteratur och hur man hittar fram till denna. De som önskar föreläsning/studiedag betalar 1000 kr till IBBY Sverige samt eventuell rese- och logikostnad för den/de som medverkar.
Inspirationseftermiddag för förläggare
I samarbete med Internationella Biblioteket ska IBBY Sverige bjuda in förläggare till en inspirationseftermiddag då oöversatt barnlitteratur från Asien, Afrika, Latinamerika presenteras.
Deltagande på bokmässor
Förutom att delta med program och aktiviteter på bokmässan i Göteborg ska vi informera om IBBY:s arbete på bokmässan i Botkyrka. Vi planerar också att försöka delta på bokmässorna i Umeå och Lund.
Gulliverpriset
Pristagare utses i januari/februari. Priset delas ut i samband med årsmötet.
Peter Panpriset
Det fjortonde Peter Panpriset och Peter Pans silverstjärnor ska delas ut under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Ett seminarium samt ytterligare framträdanden med pristagaren/om pristagaren ska arrangeras under mässan och i anslutning till denna.
Beslut om pristagare fattas av styrelsen under januari/februari. Arbetet med Peter Pan-priset 2014 påbörjas i november.

En Peter Pan-bok till medlemmarna
Alla medlemmar får en av årets Peter Pan-prisböcker.

Nomineringar
Nominering till HC Andersen Awards 2014 (nomineringen inne senast 30 juni).
Nominering ASAHI-priset 2014 (nomineringen inne senast 30 juni)
Nominering till Honour List 2014. Styrelsen ska engagera medlemmarna i denna nominering.
Nominering till ALMA 2014 (mitten av maj)
Barnboksmässan i Bologna
Sverige är fokusland på barnboksmässan. Ledamöter ur styrelsen ska delta som volontärer och på olika sätt bistå i arbetet med att marknadsföra den svenska barnlitteraturen.

Nordiskt samarbete
Sverige är ansvarigt för årets Nordiska möte. Mötet är inplanerat i oktober. Plats: Göteborg.
I samband med mötet vill vi arrangera någon öppen publik programpunkt.
Fadderskap Kambodja
IBBY Sverige fortsätter att vara fadder för den nyinstiftade nationella IBBY-sektionen i Kambodja. För att fördjupa kontakten, kunna delge varandra erfarenheter och idéer hoppas vi kunna skaffa medel för tre personer att resa dit.

Afrika
Fortsatt följa vad som händer inom barnlitteraturen i olika afrikanska länder genom det nätverk som byggdes upp i samband med Barn Afrika 2010.

Nätverket Den hemliga trädgården
IBBY ska fortsatt ingå i nätverket Den hemliga trädgården och bidra i nätverkets olika aktiviteter samt på bloggen denhemligatrdgrden.blogspot.com