Stadgar

Stadgar för IBBY Sverige – svenska sektionen av International Board on Books for Young People (IBBY)
Reviderad vid årsmötet 2018

§1. Ändamål

Det internationella nätverket IBBYs uppdrag:

– to promote international understanding through children’s books

– to give children everywhere the opportunity to have access to books with high literary and artistic standards

– to encourage the publication and distribution of quality children’s books, especially in developing countries

– to provide support and training for those involved with children and children’s literature

– to stimulate research and scholarly works in the field of children’s literature

– to protect and uphold the Rights of the Child according to the UN Convention on the Rights of the Child

IBBY Sveriges uppdrag utifrån ovanstående är att

– genom det internationella IBBY-arbetet sprida kunskap om svensk barn- och ungdomslitteratur utomlands samt kunskap om andra länders och kulturers barn- och ungdomslitteratur i Sverige

– stimulera till utgivning och spridning av barn- och ungdomslitteratur och särskilt uppmärksamma den barn- och ungdomslitteratur som kommer från kulturer, länder eller språkområden som är mindre vanligt förekommande i svensk bokutgivning

– främja läsning av barn- och ungdomslitteratur

– verka för ökad kunskap om barn- och ungdomslitteratur

– vara en aktiv del i det internationella IBBY-arbetet

– verka för att barnets rättigheter, i enlighet med FN:s konventionen barnets rättigheter, upprätthålls och skyddas

§2. Nationell sektion

IBBY Sverige är nationell sektion av IBBY men är i sitt arbete helt självständigt.

§3. Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av de som vill verka för IBBYs syften, dels kollektiva medlemmar (organisationer, företag och andra grupper) dels enskilda medlemmar (personer). Styrelsen äger besluta om medlemskap.

Det faktum att medlemskap i IBBY Sverige föreligger får icke användas i kommersiell reklam. Detta innebär inte förbud mot upplysning i reklam att IBBY Sverige rekommenderar vissa författare, illustratörer eller verk.

§4. Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för de olika medlemsformerna fastställs av årsmötet.

§5. Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande, vald på två år och åtta övriga ledamöter, likaledes valda på två år. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, sekreterare, kassör och – om så erfordras – arbetsutskott. Om inte synnerliga skäl föranleder annat, kan styrelseledamot omväljas högst två gånger. Styrelsen är beslutfattande då minst fem röstberättigade deltar i sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av majoriteten av de närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande vid sammanträdet.

§6. Kommittéer för nomineringar

Styrelsen har rätt att utse kommittéer med uppgift att förbereda nomineringar inför inhemska såväl som internationella IBBY-utmärkelser.

§7. Räkenskaper

För granskning av styrelsens förvaltning och IBBY Sveriges räkenskaper under löpande räkenskapsår utser årsmötet en revisor jämte suppleant för denna. Räkenskapsåret omfattar tiden 1.1-31.12.

§8. Valberedning

Val av styrelse och revisorer ska förberedas av en valberedning om tre personer, som utses på årsmötet. Årsmötet utser sammankallande i valberedningen.

§9. Region-/länsföreningar

Årsmötet kan bevilja tillstånd för bildande av region-/länsföreningar. Region-/länsföreningens arbete leds av en kommitté på högst fem personer. Region-/länsföreningen tar ut egna avgifter och har egen ekonomi. IBBY Sveriges styrelse kan dock efter ansökan bevilja anslag till region-/länsföreningens projektarbete.

§10. Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas före utgången av mars månad. Kallelse med erforderliga handlingar ska ske till kollektiva och enskilda medlemmar senast två veckor före årsmötet. Till årsmötet äger kollektiv medlem sända fem röstberättigade representanter.

Varje enskild medlem, som deltar i årsmötet, har en röst. Omröstning sker öppet, då sluten omröstning ej begärs. Som mötets beslut gäller den mening, för vilken flesta röster avgetts. Val avgörs vid lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordförande vid årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av två justeringsmän

4. Uppgörande av röstlängd

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

6. Föredragning av revisionsberättelsen

7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av ordförande, vartannat år

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter

10. Val av revisor och revisorssuppleant

11. Beslut rörande årsavgift

12. Val av ledamöter i valberedningen och sammankallande i valberedning

13. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner

14. Diskussionsfrågor

§11. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring ska fattas på två på varandra följande möten: ordinarie årsmöte/extra årsmöte mellan vilka det måste ha förflutit minst trettio dagar. Vid det senare mötet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§12. Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av IBBY Sverige ska fattas på två på varandra följande möten:
• Ordinarie årsmöte/extra årsmöte mellan vilka det måste ha förflutit minst trettio dagar.
• Vid det senare mötet krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Om föreningen upplöses ska föreningens eventuella tillgångar överlämnas till IBBY Children in Crisis eller verksamhet med liknande syfte.


Historik

STADGARNA reviderades i enlighet med beslut fattat vid ordinarie årsmöte den 20 oktober 1976, vid extra årsmöte 15 december 1976, vid ordinarie årsmöten den 21 mars 1988, 16 mars 1989, 22 mars 1999, 13 mars 2000, 6 mars 2013, 4 mars 2014.